Adatvédelmi irányelvek

 1. Bevezetés

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt az Életfa Egyesület (nyilvántartási szám: 13-02-0004472, székhely: 8100 Várpalota, Korompay út 15., adószám: 18712270-1-19, e-mail: : eletfa@eletfa-egyesulet.hu, telefon: +36-30-868-66-37 ) (a továbbiakban: adatkezelő) által  a tavoktatas2020.hu weboldalon, továbbá az Oktondi tulajdonában álló közösségi média felületeken történő alapvető adatkezelési információkról.

 Jelen adatvédelmi tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályi feltételek? 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR) 
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

Az Oktondi által kezelt online felületek:

 1. Fogalomtár
  1. A jelen Szabályzatban szereplő alábbi fogalmak a következő jelentéstartalommal bírnak 
   1. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
   2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
   3. „adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 
   4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy hazai jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a hazai jog is meghatározhatja; 
   5. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
   6. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 
   7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a hazai joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
   8. „cookie”: a cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az érintett eszközére és olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is); 
   9. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 
   10. „érintett” a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy, amely mindig egy meghatározott személy kell, hogy legyen. Kizárólag természetes személyek minősülnek érintettnek, tehát jogi személyek nem, ezáltal az adatvédelem csak a természetes személyek adatait védi. Viszont személyes adatnak minősül például az egyéni vállalkozó vagy egy cég képviselőjének adata is (pl. telefonszáma, email címe, születési helye, ideje stb.). 
   11. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
   12. „harmadikl”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 
   13. „harmadik ország”: azon ország, amely az Európai Uniónak és az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállama. Az Európai Unió tagállamai köthetnek olyan nemzetközi megállapodásokat, amelyek kiterjednek a személyes adatoknak a harmadik országok vagy a nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására, ha e megállapodások nem érintik a GDPR vagy az uniós jog egyéb rendelkezéseit; 
   14. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 
   15. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A természetes személyek továbbá összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie- azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására; 
   16. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre; 
   17. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 
   18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 2. Az adatkezelésre vonatkozó elvek

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon, a jelen Szabályzatban, ill. az annak mellékletét képező dokumentumokban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli („célhoz kötöttség elve szerint”). Az adatkezelés az Adatkezelő céljainak eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik („adattakarékosság”). A pontosság elvének megfelelően Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok naprakészek, ennek érdekében Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság elve”). Adatkezelő tudomásul veszi, hogy a személyes adatokat csak a céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolhatja („korlátozott tárolhatóság elve”). Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg. Adatkezelő a bemutatott elveknek való megfelelés igazolása érdekében az egyes adatkezelési műveleteiről belső adatkezelési nyilvántartásokat vezet („elszámoltathatóság elve”). 

Ezen Szabályzatban foglalt elvek a személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetik. Adatkezelési elveink érvényesek a papíralapú adatkezelésekre, valamint valamennyi, az Adatkezelő által üzemeltetett eszközre, webhelyre, ügyfélszolgálati platformra vagy egyéb online alkalmazásra, amely internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik rájuk. Azonban ahol a jelen Szabályzat az egyes adatkezelési tevékenységeinknél, azokra vonatkozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben külön adatkezelési tájékoztatót illetve szabályzatra utal, ott külön tájékoztatót illetve szabályzatot is bocsátunk az érintettek rendelkezésére. Ezen szabályzatok és tájékoztatók a jelen Szabályzat mellékleteit és egyben részét képezik, azzal, hogy amennyiben egy mellékletet képző szabályzat vagy tájékoztató kifejezetten másként nem rendelkezik, úgy ott a jelen Szabályzatban foglaltak megfelelően irányadóak.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk
  1. Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés
   1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 • Személyes adat: keresztnév, vezetéknév,e-mail cím, telefonszám.
 • Az adatkezelés célja: az Oktondi tevékenységével kapcsolatos kapcsolattartás biztosítása, szakmai, kulturális tevékenységével kapcsolatos hírek, információk, kérdések érintettekhez való eljuttatása.
 1. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/közösségi oldalakon személyesen kapcsolatot tartó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kapcsolatfelvételt követő 1 évig
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagykezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
 • Postai úton a 8100 Várpalota, Korompay út 15,
 • telefonon a +36-30-868-66-37 számon, 
 • e-mail útján: az adatvedelem@tavoktatas2020.hu e-mail címen.
 1. Az adatkezelés jogalapja:
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.
 • Az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez
 1. Együttműködéssel kapcsolatos adatkezelés:
  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 • Személyes adat: e-mail cím, település, tanítási intézmény cím, tanítási/tanulási módszertannal kapcsolatos információk
 • Az adatkezelés célja: a weboldal és a szervezet működésének fejlesztése a legfőbb érintettek visszajelzései szerint
 1. Az érintettek köre: Az adatkezelő által létrehozott, valamely online felületén megosztott  kérdőíveket kitöltő valamennyi érintett
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő  visszajelzés kiértékelésének idejéig kezeli az adatokat.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagykezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
 • Postai úton a 8100 Várpalota, Korompay út 15,
 • telefonon a +36-30-868-66-37 számon, 
 • e-mail útján: az adatvedelem@tavoktatas2020.hu e-mail címen.
 1. Az adatkezelés jogalapja:
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.
 • Az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez
 1. Marketing és PR tevékenységekkel kapcsolatos adatkezelés
  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 • Személyes adat: vezetéknév, keresztnév, fénykép, egyéb személyhez köthető információk
 • Az adatkezelés célja: a szervezet ismertségének és elismerésének növelése
 1. Az érintettek köre: Az adatkezelő valamely online felületén, az adatkezelő által megosztott bejegyzésben szereplő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok megosztását követő egy év.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
 • Postai úton a 8100 Várpalota, Korompay út 15,
 • telefonon a +36-30-868-66-37 számon, 
 • e-mail útján: az adatvedelem@tavoktatas2020.hu e-mail címen.
 1. Az adatkezelés jogalapja:
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.
 • Az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez
 1. Az igénybe vett adatfeldolgozók
  1. Tárhely-szolgáltató
   1. Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
   2. Az adatfeldolgozó adatai:
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 6. Az érintett jogai:
 • Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 • Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 • Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
 • Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
 1. Cookie-k (sütik) kezelése
  1. A Cookie-k kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót az 1. számú melléklet tartalmazza.
 2. Az Oktondi tulajdonában lévő közösségi média felületeken történő adatkezelés
  1. Facebook oldal
 1. Facebook csoport
 1. Instagram
 1. LinkedIn
 1. YouTube
 1. Az érintettek jogai
  1. A hozzáférés joga: az érintett  jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
  2. A helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  3. A törléshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
  4. Az elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az érintettre, az érintett által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 2. A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 3. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 4. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki at érintettre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 1. Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 •  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 1. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1. Panasztételi lehetőség
 • Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 1. Fax: +36-1-391-1410
 1. Mellékletek
  1. 1. számú melléklet

Életfa Egyesület

Tavoktatas2020.hu

Cookie-kal (sütikkel) kapcsolatos információk

Hatályos 2020.03.22-től

 1. Adatkezelő személye
Név:Életfa Egyesület
Nyilvántartási szám:13-02-0004472
Adószám:18712270-1-19
Székhely:8100 Várpalota, Korompay út 15.
Elnök:Molnárné Dr. László Andrea
Telefon:+36 30 868 66 37
E-mail:eletfa@eletfa-egyesulet.hu
 1. Fogalomtár
  1. A „cookie” jelentése: a  „cookie” egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefonról vagy tabletről) és olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) „cookie-k”, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú „cookie-k”, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is)
 2. Cookie-kal vagy hasonló fájlokkal kapcsolatos részletes rendelkezések

A tavoktatas2020.hu egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet, amelyek önmagukban nem teszik lehetővé az Érintett azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhet. Többek között Ilyen adat lehet például az érintett IP címe, az érintett által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató vagy egy reklám domain neve, amiről az érintett eljutott a honlapra, vagy a honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok az érintett azonosítására nem alkalmas módon kerülnek tárolásra.

A tavoktatas2020.hu az alábbi esetekben használ „cookie”-kat a weboldalon:

 1. Működéséhez szigorúan elengedhetetlen „cookie”-k: ezek a sütik azért szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat, az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha az érintett bezárja böngészőjét, ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni az érintettnek weboldalunk használatát.
 2. Remarketing „cookie”-k: ezeket a sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az érintettek melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják oldalainkat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon.
 3. Statisztikai adatokat tároló „cookie”-k: ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Az ezzel kapcsolatos folyamat manuális beavatkozással történik. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében ide kattintva tájékozódhat.
 1. A tavoktatas2020.hu által használt „cookie”-k:
NévLeírás
Facebook pixelAmennyiben Facebookon is be van jelentkezve és az oldalunkon jár, úgy lehetőségünk van hirdetést beállítani ezen csoportba tartozókra célozva a Facebook hirdetési hálózatán.
Google Analytics – KözönségmérésAnalitikai eszköz, mely képet ad a felhasználók viselkedéséről oldalainkon. Segítségével láthatjuk a felhasználók számát, az oldalon töltött időt, becsült demográfiai adatokat.
Cookie Law Info – Süti elfogadásA süti elfogadást felkínáló és az arra adott választ megjegyző eszköz.
Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.
 1. „Cookie” beállítások

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha az érintett törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:

 1. Google Chrome 
 1. Firefox 
 2. Microsoft Internet Explorer 11 
 3. Microsoft Internet Explorer 10 
 4. Microsoft Internet Explorer 9  
 5. Microsoft Internet Explorer 8  
 6. Safari

Továbbá felhívjuk az érintett figyelmét, hogy jelen “Cookie” tájékoztató a tavoktatas2020.hu által kezelt adatokkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató része, amelyről ide kattintva tájékozódhat.

MATEK ÉRETTSÉGI EGYSZERŰEN
Ugrás a Matekingre